مراقبت های حمایتی و تسکینی

به هر نوعی از کارهای پزشکی که با هدف کاهش علائم بیماری، کنترل عوارض جانبی درمان، افزایش کیفیت زندگی  و حمایت بیمار و خانواده‌ی او آنها انجام می‌شود، مراقبت‌های تسکینی گفته می‌شود.