متاستاز [مِـ – تاسـْ – تاز] (Metastasis)

انتشار سرطان از محلی که در ابتدا شروع شده به قسمتی دیگر از بدن. سلول‌های سرطانی قادر هستند از تومور اولیه جدا شده و از طریق سیستم خون و یا لنف به گره‌های لنفی، مغز، ریه، استخوان، کبد و یا دیگر اندام‌های بدن مهاجرت کنند.

مکانیسم (فر آیند) متاستاز

منبع تصویر: Nature Reviews Clinical Oncology, doi:10.1038/s41571-018-0134-8