دستورالعمل ها و فرآیندهای بالینی مکسا

وبینارهای آموزشی

وبینار ژنتیک سرطان

اتیولوژی سرطان

  • 10 تیر ماه 1400
  • ساعت 13-14
  •  دکتر محمد امامی، هیئت علمی گروه آنکولوژی -رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

وبینار ژنتیک سرطان

وبینار ژنتیک سرطان

  • 21 مرداد ماه 1400
  • ساعت 12-13
  •  دکتر مهرداد زینلیان، هیئت علمی گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان