روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

پزشک متخصص اعصاب و روان. او با مداخله ی دارویی به درمان بیماری های اعصاب و روان می پردازد.