درمان هدفمند (تارگتد تراپی [تارْ – گِـ – تِد – تِراپی]، Targeted Therapy)

شیوه‌ای جدید در درمان سرطان که ژن خاص ویا پروتئین خاص و یا ملکولهایی خاص که با رشد سرطان در ارتباط هستند را با دارو هدف قرار می‌دهد.

درمان هدفمند تارگتد تراپی