خستگی مفرط (فتیگ [فـَ – تیگ]، Fatigue)

خستگی مربوط به سرطان یا درمان آن، به معنی کوفتگی، خستگی یا تخلیه انرژی پایدار جسمی، احساسی یا روانی  به کار می‌رود. این خستگی با خستگی ناشی از کمبود استراحت متفاوت است و با استراحت رفع‌ نمی‌شود.