مرحله (استیج [اِسـ – تِیجْ]، Stage)

روشی است برای بررسی و توصیف موقعیت مکانی و اندازه‌ی تومور و انتشار و درگیری سایر قسمتهای بدن توسط تومور. هر چه سرطان در مرحله‌ی بالاتری باشد، بزرگتر است و بیشتر در بدن پخش شده.