عنوان فایل
Oxford American Handbook of Hospice and Palliative Medicine and Supportive Care, Second Edition, 2016

Oxford Textbook of Palliative Medicine, Fifth Edition, 2015

Palliative Medicine A Case-Based Manual, Third Edition, 2012

عنوان فایل
Handbook of Psychotherapy in Cancer Care, 2011

Psychological Treatment for Patients with Cancer, APA, 2018

مراقبه با دعا

این کتاب در دو فصل به رشته تحریر درآمده است؛ در فصل اول، مهارت معنوی‌ یعنی ذکر و دعا، آثار آن و رابطه آن با سلامت و رابطه دعا با اجابت به‌ اختصار بیان شده است. در فصل دوم نیز جملات دعایی کوتاه انتخاب شده است تا افراد به‌ راحتی بتوانند آن را حفظ و تکرار کنند و این الگوها با گذشت زمان جزء نگرش‌های فرد شود تا در موقعیت‌های دشوار، فکر خود را با ذکر خدا تقویت کند. اذکار قدسی منتخب در این کتاب نیز در پاسخ به نگرانی‌‌های بیمار با نگاهی روان‌شناختی و با هدف آرامش‌بخشی قدسی بیمار آورده شده است.تقویت کند. اذکار قدسی منتخب در این کتاب نیز در پاسخ به نگرانی‌‌های بیمار با نگاهی روان‌شناختی و با هدف آرامش‌بخشی قدسی بیمار آورده شده است.


بیماری و بیداری

این کتاب در سه فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول ضرورت معنویت، تعریف معنـویت و مراقبت معنوی، درد معنوی، معنابخشی به رنج و اثر درمانی آن و تأثیر نگرش‌های معنوی بر فرایند درمان به اختصار بیان شده است.
مفهوم‌شناسی تقویت روحیه و تکنیک‌های معنوی برای تقویت نگرش بیمار توسط خود بیمار از مهم‌ترین مباحث در فصل دوم می‌باشد. در آخرین فصل به فرایند تقویت روحیه و نگرش بیمار توسط اطرافیان پرداخته شده است. در نهایت اصول لازم جهت ارائه مراقبت معنوی در منازل ارائه می‌شود.

مباحث در فصل دوم می‌باشد. در آخرین فصل به فرایند تقویت روحیه و نگرش بیمار توسط اطرافیان پرداخته شده است. در نهایت اصول لازم جهت ارائه مراقبت معنوی در منازل ارائه می‌شود.


آرامش با نیایش

این کتاب در دو فصل تدوین شده است؛ در فصل اول‌، موضوعات چرایی و چگونگی و آداب انواع دعا، دعا و اجابت، دعا در روان‌شناسی دین و طب مکمل، نگرش نو و کاربردی به دعا و تحلیل آرامش با نیایش آمده است.
در فصل دوم‌، دوازده دعا همراه حدیث کساء با نگاه روان‌شناختی و ‌براساس نیازسنجی بیماران انتخاب شده که خوانندگان ‌براساس نیاز خود آن را انتخاب و مطالعه می‌کنند. در قسمت‌های راهبرد معنوی، قبل از هر دعا، تکنیکی بیان شده است که پیشنهاد می‌شود برای به‌دست‌آمدن نتیجۀ مطلوب به آن عنایت شود.


درآمدی بر مبانی مراقبت معنوی

با توجه به نگرش‌ها و جهان‌بینی‌های مختلف، تعاریف متعدد و متفاوتی از معنویت ارائه شده است که غالبا کارایی و جامعیت کافی ندارد. لذا به منظور دستیابی به یک الگوی علمی، کارآمد و بومی از تعریف معنویت و مراقبت معنوی، کارگروه مراقبت معنوی مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا)، از سال ۱۳۹۲ با شکل‌دهی جلسات مستمر علمی تشکیل شد. با توجه به اینکه در زمان تدوین این کتاب، گایدلاین یا منبع واحد و معتبری درخصوص مبانی و راهکارهای ارائه مراقبت معنوی با رویکرد بومی و بر اساس فرهنگ دینی وجود نداشت، دغدغۀ اصلی این کارگروه، گردآوری منابع مرتبط و تولید علم بومی در زمینۀ اصول و مبانی مراقبت معنوی از بیماران بود. این کارگروه بیش از صد جلسه برگزار کرد و به‌صورت دقیق و موشکافانه دربارۀ همۀ موضوعات مرتبط، بحث‌های دقیق علمی انجام داد. رویکرد علمی، عملیاتی و کاربردی با دغدغه‌های بومی و دینی، مهم‌ترین شاخصۀ این جلسات بود. 
در راستای تدوین این کتاب، مراقبان معنوی، روان‌پزشکان و روان‌شناسان نگارندۀ کتاب، حدود ۱۰۰۰ مورد مراقبت معنوی در کلینیک و بیمارستان، هشت دوره گروه‌درمانی معنوی برای مجموعا ۳۷۱ نفر و ۵۰۰ مورد مراقبت در منزل از بیماران مراحل انتهائی زندگی را انجام دادند. لذا در روند نگارش سعی شده است که محتوای پدیدآمده در فضای بالینی نیز کاملاً کاربردی بوده و مبتنی بر اصول علمی مراقبت روان‌شناختی باشد. 
در این کتاب مباحث مرتبط با مبانی معنویت و مراقبت معنوی، شرایط ارائه مراقبت معنوی، شیوه ارزیابی و غربالگری نیاز به مراقبت معنوی، نحوه ترغیب بیمار به دریافت مراقبت معنوی، شیوه انجام مداخلات معنوی بر اساس اصول روان‌شناختی به صورت فردی، گروهی و در منزل بیماران ارائه شده است.


چرامن؟

اولین گام در حوزه مراقبت معنوی کشف نیازها و سوالات معنوی بیماران و همراهان آن‌ها می‌باشد. نیازها و سوالات معنوی بیماران پس از ۳ سال ارتباط مستمر با بیمار و مصاحبه با حدود ۱۰۰۰ بیمار به دست آمده است. این سوالات و نیازها بر اساس موضوعات به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول سوالات و نیازهای معنوی بیماران، بخش دوم سوالات و نیازهای روان‌شناختی بیماران و همراهان و بخش سوم سوالات و نیازهای پزشکی مربوط به بیمار و همراه بیمار.